Τροποποίηση του μηνιαίου προγράμματος των σχολικών γευμάτων (διατροφολογίου),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1719/9/03-11-2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚA

Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την τροποποίηση του μηνιαίου προγράμματος των σχολικών γευμάτων (διατροφολογίου),
όπως αναλυτικά παρατίθεται στους συνημμένους πίνακες στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών του ΟΠΕΚΑ (αριθ. Πρωτ.439/Ζ2/02-11-2022).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση